ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

จำนวน ชาย 5   คน หญิง 22  คน รวมทั้งหมด 27  คน
จำแนกครูตามสายชั้น

นางสุภารัตน์ อนันโท
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๑

นางวิภา นวลนาง
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๑

นางจองทอง โชติช่วง
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑

นางสาวสิโรธร ลอองเอก
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒

นางสาวฐานิตา นวลนาง
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๑

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ จาตุรัส
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒

นางกชพร ติปปคุปต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

นางชูใจ สายหมี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

นางสาวสุภาดา ช้อยเครือ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

นางสาวฎารัตน์ ชายเมือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

นางสาวพิลาวรรณ จันทะเน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

นางสาวมัลลิกา เอี่ยมชื่น
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒

นายสมชาย ศรีโสม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒

นายเกษม ลินลา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางสาวทัศนีย์ จันทร์เรือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางสาววชิราภรณ์ ศรีพันธบุตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

นางสุรีรัตน์ เจริญศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

นางสาวณัฐทินี เรืองทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

นายนิธิศ พวงคำไพโรจน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

นางสาวกฤติกา ทองอินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

นางสาวสุภาวดี หลีจินตะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

นายพิสิฐ บัณฑิตเดช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางอรทัย ชาลี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

นางสาวเอราวัณ โพธิสารสกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

นายสุนทร อุ่นตา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

นางสาวยสวรรณ ทองดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

นางสาวนาถฤดี แซ่ตัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ