การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบัวผัน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 รวม 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุขต่าง ๆ อย่างยั่งยืน