กิจกรรมค่ายวิชาการ Walk Rally ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้จัดกิจกรรม โครงการ Walk Rally บูรณาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ” โดยได้รับเกียรติจาก นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมบัวผัน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง