กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึก เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่น และหมอกควัน ณ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง