ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2500

ชื่อเดิม

 1. โรงเรียนจอมบึง สังกัดกรมสามัญศึกษา สอนระดับ ม.1-ม.3
 2. โรงเรียนชุมชนจอมบึง (เปิดสอน ป.1-ป.7 และมีการเปลี่ยนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ จึงเปิดสอนในระดับ ป.1-ป.6)

วันที่ 3 ตุลาคม 2542 ได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติอนุบาลประจำอำเภอ และในวันที่ 21 ธันวาคม 2542 ในการประชุมคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11 / 2542 โดยอาศัยระเบียบข้อ 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งโรงเรียนประถมศึกษา พุทธศักราช 2542 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งชื่อโรงเรียนประถมศึกษา พุทธศักราช 2530 จึงได้รับการเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนชุมชนจอมบึง” เป็น “โรงเรียนอนุบาลจอมบึง”

วันที่ 1 ตุลาคม 2523 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้โอนไปอยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2547 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง    มีเนื้อที่  4  ไร่  3 งาน  70  ตารางวา

วิสัยทัศน์ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

โรงเรียนอนุบาลจอมบึงจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สภาพแวดล้อมเป็นรีสอร์ทแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมาภิบาล โดยบุคคลากรมืออาชีพ ที่มีความรักและภาคภูมิใจในอนุบาลจอมบึง

พันธกิจ

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
 2. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สามารถคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย และเป็นเลิศทางวิชาการ
 3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคม ให้สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
 4. ใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพด้วยหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความเป็นมืออาชีพ
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรักและภาคภูมิใจในอนุบาลจอมบึง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รู้รักษ์สุขภาพ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มง่าย ไหว้สวย

เป้าหมาย

 1. นักเรียนเป็นคนดี
 2. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
 3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 4. ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 5. ครูและบุคลากรมีความรักและภาคภูมิใจในโรงเรียน
 6. โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง
 7. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรักและภาคภูมิใจในอนุบาลจอมบึง

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ) ดังนี้

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง                  เพศ รวม เฉลี่ย

ต่อห้อง

ชาย หญิง
อ.1 1 13 20 33 17
อ.2 2 25 16 41 21
อ.3 2 18 22 40 20
รวม 5 56 58 114
ป.1 2 30 38 68 34
ป.2 2 33 33 64 32
ป.3 2 33 29 62 31
ป.4 2 28 25 53 27
ป.5 2 28 26 54 27
ป.6 2 28 22 50 25
รวม 12 180 171 351
รวมทั้งหมด 17 236 229 465

สีประประจำโรงเรียน แดง – ชมพู

เพลงมาร์ช โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

อนุบาลจอมบึงนามลือเลื่อง เกียรติประเทืองเด่นไกลกว้างไพศาล
รู้รักษ์สุขภาพ งามตระการ คนกล่าวขานโรงเรียนดีศรีตำบล
เราพร้อมใจภักดิ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยึดมั่นไม่หวั่นไหว
พวกเราอนุบาลผสานใจ สานสายใยสามัคคี มีน้ำใจ
แดงชมพูดูเด่นเป็นสง่า ดูงามตา ธงทิวปลิวไสว
อนุบาลจองบึงมารวมใจ รักกันไว้ผูกสัมพันธ์กันมิคลาย
ยิ้มง่าย ไหว้สวย นั้นคือ ร่วมยึดถือ เอกลักษณ์ อันยิ่งใหญ่
เรียนให้เด่น กีฬาดี มีวินัย สร้างชื่อไว้ อนุบาลจอมบึง