คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

1. นายยงยุทธ  ลิ่มสกลเศรษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นางปรานิดา ระหว่างบ้าน ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. นางสาวฐานิตา นวลนาง ผู้แทนครู กรรมการ
4. ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. นางปราณี จักรเวช ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. สิบเอกจักรพันธ์ สวัสดี ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. พระครูประโชติวิสุทธิธรรม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
8. พระปลัดสุเทพ ยโสธโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
9. นายอัมพร มากเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายนิธิศ พวงคำไพโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายมงคล ศิริเอก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นางสุรีรัตน์ เจริญศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายสมาน พรหมน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นางไข่มุก สายบุญศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง กรรมการและเลขานุการ