คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

1. นายยงยุทธ  ลิ่มสกลเศรษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ตระกูลโชคดี ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ เจริญศรี ผู้แทนครู กรรมการ
4. นางนุชจรีย์ โดรณ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. นางปราณี จักรเวช ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นายมงคล ศิริเอก ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. พระครูประโชติวิสุทธิธรรม ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
8. พระปลัดสุเทพ ยโสธโร ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
9. นายอัมพร มากเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานินี แจ่มจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทวี สวรรยาธิปัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นายเกรียงศักดิ์ รับศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายสมาน พรหมน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นายสมชาย แซ่ตั้น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กรรมการและเลขานุการ