คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

 1. พระครูประโชติวิสุทธิธรรม
 2. พระปลัดสุเทพ  ยโสธโร
 3. นายยงยุทธ  ลิ่มสกลเศรษฐ์
 4. นายสมาน  พรหมน้อย
 5. ผศ.เทวี  สวรรยาธิปัติ
 6. นายอัมพร  มากเพชร
 7. ผศ.ฐานินี  แจ่มจันทร์
 8. นายเกรียงศักดิ์  รับศิริ
 9. นายสง่า  ศรีสุขไพโรจน์
 10. นางปิยวรรณ  ตระกูลโชคดี
 11. นางนุชจรีย์  โดรณ
 12. นางปราณี  จักรเวช
 13. นายมงคล  ศิริเอก
 14. นางสุรีรัตน์  เจริญศรี
 15. นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์