คณะผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

นางสาวสุภาวดี หลีจินตะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนงานวิชาการ

นายสุนทร อุ่นตา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนงานงบประมาณ

นายเกษม ลินลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนงานบริหารทั่วไป

นางสุรีรัตน์ เจริญศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนงานบุคลากร