ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 1. นายเป๋า เอี่ยมชื่น ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน
  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๐ ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๑๕
 2. นายจำเนียร ชื่นวงษ์ รักษาการครูใหญ่
  ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๑๕ ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๑๖
 3. นายบุตร ทองเอีย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
  ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๑๖ ถึง ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙
 4. นายสุรินทร์ เหลือลมัย ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  ระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๑๙ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐
 5. นายอนันต์ เอี่ยมชื่น ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ถึง ๒๖ มกราคม ๒๕๔๓
  และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒
  (ตามคำสั่งที่ ๒๐๙/๒๕๔๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๓) จนถึงปัจจุบัน
 6. นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 7. นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ปัจจุบัน