นักศึกษาร่วมฝึกประสบการณ์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอขอบคุณ อาจารย์จารุพันธ์ พึ่งรันต์ อาจารย์พิเศษสาขาประถมศึกษา ที่นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ โครงการ “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ที่มาร่วมฝึกประสบการณ์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน