นิเทศติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มานิเทศติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ และการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี