ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูทัศนีย์  แสงอินทร์ 

จำนวนนักเรียนชาย  15  คน นักเรียนหญิง  13  คน รวมทั้งหมด  28  คน