ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

คุณครูวิชัย  นวนนาง

คุณครูกฤติกา  ประกอบแก้ว 

จำนวนนักเรียนชาย  17  คน นักเรียนหญิง  14  คน รวมทั้งหมด  31  คน