ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

คุณครูสมชาย  ศรีโสม 

จำนวนนักเรียนชาย  15  คน นักเรียนหญิง  13  คน รวมทั้งหมด  28  คน