ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

คุณครูมนัสยา  ประจวบวัน

จำนวนนักเรียนชาย  8  คน นักเรียนหญิง  12  คน รวมทั้งหมด  20  คน