ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

คุณครูภัชชกัญญา  เกรียงชญาคุณ 

จำนวนนักเรียนชาย  7  คน นักเรียนหญิง  10  คน รวมทั้งหมด  17  คน