ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

คุณครูพิลาวรรณ  จันทะเน

จำนวนนักเรียนชาย  12  คน นักเรียนหญิง  22  คน รวมทั้งหมด  34  คน