ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

คุณครูฎารัตน์  ชายเมือง 

จำนวนนักเรียนชาย  16  คน นักเรียนหญิง  15  คน รวมทั้งหมด  31  คน