ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

คุณครูสุภาวดี  หลีจินตะ

คุณครูพิสิฐ  บัณฑิตเดช 

จำนวนนักเรียนชาย  16  คน นักเรียนหญิง  16  คน รวมทั้งหมด  32  คน