ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

คุณครูวชิราภรณ์  ศรีพันธบุตร

คุณครูวรรณชัย  ฉินส่งธีระพานิช

จำนวนนักเรียนชาย  14  คน นักเรียนหญิง  13  คน รวมทั้งหมด  27  คน