ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

คุณครูอรทัย  ชาลี

คุณครูสุภาดา  ช้อยเครือ 

จำนวนนักเรียนชาย  18  คน นักเรียนหญิง  12  คน รวมทั้งหมด  30  คน