ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 1

คุณครูอริสรา  หลักเป้า 

จำนวนนักเรียนชาย  10  คน นักเรียนหญิง  18  คน รวมทั้งหมด  28  คน