ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/1

คุณครูจองทอง  โชติช่วง 

จำนวนนักเรียนชาย  11  คน นักเรียนหญิง  13  คน รวมทั้งหมด  24  คน