ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2/2

คุณครูยุพิน  สุขพานิช 

จำนวนนักเรียนชาย  10  คน นักเรียนหญิง  13  คน รวมทั้งหมด  23  คน