ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/1

คุณครูฐานิตา  นวลนาง 

จำนวนนักเรียนชาย  14  คน นักเรียนหญิง  9  คน รวมทั้งหมด  23  คน