ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/2

คุณครูสิโรธร  ลอองเอก 

จำนวนนักเรียนชาย  11  คน นักเรียนหญิง  10  คน รวมทั้งหมด  21  คน