ประชุม(PLC) การจัดทำหน่วยการเรียนรู้(PBL)

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ประชุม Professional Learning Community(PLC) การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ Problem–based Learning(PBL) ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง