ประวัติผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ – นามสกุล

นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
เป็นบุตรของนายประเสริฐ คุรุปัญญา กับนางสุนีย์ โพธิวิจิตร

ภูมิลำเนา

จังหวัดตรัง

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาสูงสุดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(สาขาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง)
จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา จังหวัดตรัง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

ปริญญาตรี

วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 1. ครูผู้สอนเป็นระยะเวลา ๓ ปี
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นระยะเวลา ๒๔ ปี (นับถึงมิถุนายน ๒๕๖๒)

ประวัติการศึกษาดูงานต่างประเทศ

 1. ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ศึกษาดูงานการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้
 2. ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย ลาว เขมร

ประสบการณ์

 1. เป็นคณะวิจัยและคณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น    พื้นฐานและหน่วยงานอื่น ๆ
 2. เป็นอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
 3. เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 4. เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคชุมชน
 5. ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นตัวแทนเข้าโครงการ TEACHEXCEL ของ SEMEO
 6. ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า
 7. ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๖ จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ผลงานภาคภูมิใจ

 1. โล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 2. รางวัลคุรุสดุดี
 3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
 4. รางวัลทรงคุณค่า กระทรวงศึกษาธิการ (MOE AWARDS)
 5. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด
 6. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
 7. ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษารางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ