ประเมินสถานศึกษากายภาพดี คุณภาพดี มีความสุข

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2567

นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินสถานศึกษากายภาพดี คุณภาพดี มีความสุข ณ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จังหวัดราชบุรี