สนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 กศน.จอมบึง

วันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2564

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เป็นสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบ พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับและวิชาเลือก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1148508605575647