สนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน. อำเภอจอมบึง

วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เป็นสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับและวิชาเลือก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง ประธานสนามสอบ ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1040955532997622