โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Placement Test (ออนไลน์)

วันที่ 19-21 มิถุนายน พ.ศ.2567

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Placement Test (ออนไลน์) ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง