โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อน้องผู้ยากไร้ ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

เด็กชายณวัฒน์ คงศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเด็กชายณัฐพงศ์ ปฏิแพทย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อน้องผู้ยากไร้ ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี