โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อดูความพร้อมและให้คำแนะนำให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาด ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดไว้