ITA 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด 2

รายละเอียด 1รายละเอียด 2รายละเอียด 3รายละเอียด 2

ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ เผยแพร่
OIT1 โครงสร้าง
 • แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งแยกงานทั้ง 4 ฝ่ายภาระงานให้ชัดเจน
รายละเอียด 1
OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร
 • แผนภูมิข้อมูลผู้บริหารตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบัน
 • แสดงรายนามของผู้บริหารประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย(ถ้ามี) ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
รายละเอียด 1
OIT3 อำนาจหน้าที่
 • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
 • เช่น พระราชบัญญัติการศึกษา
รายละเอียด 1
OIT4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
 • แผนกลยุทธ์  ที่มีข้อมูลรายละเอียด เช่น  แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
รายละเอียด 1
OIT5 ข้อมูลการติดต่อ
 • แสดงข้อมูลการติดต่อดังนี้    ที่อยู่สถานศึกษา,หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้,หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี),e-mail ,Mapแผนที่ตั้งสถานศึกษา
รายละเอียด 1
OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ.ระเบียบข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 • พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นบาน พ.ศ.2546 เป็นต้น
 • คู่มืองานบริหารทั้ง 4 ฝ่าย(บริหารวิชาการ,บริหารบุคคล,บริหารงบประมาณ,บริหารทั่วไป)
รายละเอียด 1
OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลต่างๆ/ภารกิจของสถานศึกษา เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2564
 • จดหมายข่าว ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ
รายละเอียด 1
OIT8 Q&A ติดต่อ/สอบถาม
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board , กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
รายละเอียด 1
OIT9 Social  Network
 • แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook  หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
รายละเอียด 1
OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี
 • แสดงแผนกิจกรรม/โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี 2564
รายละเอียด 1
OIT11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี(รอบ6เดือน)
 • ผลการดำเนินงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (เป็นข้อมูลในระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564)
รายละเอียด 1
OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค (เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563)
รายละเอียด 1
OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษาที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน  เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด  สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา  กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไร  เช่น  คู่มือการจัดการเรียนลูกเสือ –เนตรนารี ,คู่มือวิชาการ,คู่มือการปฏิบัติการเงินโรงเรียน,คู่มือการจัดการเรียนการสอนโควิด-19
รายละเอียด 1
OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แสดงคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา เช่น คู่มือการให้บริการอาคารสถานที่  คู่มือการให้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คู่มือการให้บริการห้องสมุดโรงเรียน  คู่มือการติดต่องานธุรการโรงเรียน
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
OIT15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา  การจัดการศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย (วิชาการ,บุคคล,ทั่วไป,แผนงบประมาณ) เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2564
รายละเอียด 1
OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา แยกเป็น 4 ฝ่าย
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563
รายละเอียด 1
OIT17 E-Service
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
รายละเอียด 1
OIT18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
 • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีรายละเอียดความก้าวหน้า เช่นรายงานเงินคงเหลือ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลเป็นระยะ 6 เดือน แรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด 1
OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
รายละเอียด 1
OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เช่น การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด 1
OIT22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เช่น ประกาศ เชิญชวน  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด 1
OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา(แบบ สขร.1)
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง  วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 • จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด 1
OIT24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา(แบบ สขร.1)
 • มีข้อมูลรายละเอียด  เช่น  งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
รายละเอียด 1
OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์  เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
 • เป็นนโยบายของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
รายละเอียด 1
OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา  การพัฒนาบุคลากร  การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ OIT25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ OIT25
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564
รายละเอียด 1
OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
 • หลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ.2564
รายละเอียด 1
OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาบุคคล  เป็นต้น
 • เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2563 เช่น รายงานประเมินตนเอง
รายละเอียด 1
OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต และการประพฤติมิชอบ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่นรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน  รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน  ส่วนงานที่รับผิดชอบ  ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
รายละเอียด 1
OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว๊บไซต์หลักของสถานศึกษา
รายละเอียด 1
OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน   เช่น    จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ    เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
รายละเอียด 1
OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • เปิดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์
รายละเอียด 1
OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • แสดงถึงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564  เช่น ประชุมผู้ปกครอง การคัดกรองผู้มาติดต่อราชการในสถานการณ์โควิด-19
รายละเอียด 1
OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดอย่างน้อย  2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
รายละเอียด 1
OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
 • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา  และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564  เช่น ประชาสัมพันธ์  ภาพข่าวใน facebook
รายละเอียด 1
OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564
รายละเอียด 1
OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ OIT36
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564  เช่น หลักสูตรต้านทุจริต กิจกรรมโรงเรียนแห่งความซื่อตรง
รายละเอียด 1
OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564 เช่น โครงการ/กิจกรรมแต่งชุดขาวไปวัดทุกวันพระ,ภาพข่าวใน facebook
รายละเอียด 1
OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ  กิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ  เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2564  เช่น  กิจกรรมโรงเรียนแห่งความซื่อตรง แผน ITA
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา  6  เดือนแรก ในปี พ.ศ.2564(ต้องสอดคล้องกับแผน ITA)
รายละเอียด 1
OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่นผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2563 เช่น รายงานกิจกรรมโรงเรียนซื่อตรง ,รายงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริต
รายละเอียด 1
OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น
 • มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ฯโดยมีรายละเอียดต่างๆเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการายงานผล เป็นต้น
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
รายละเอียด 3
OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงผลการดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาใน ข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2