การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กรรมการประจำสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ประจำสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1135707806855727