การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เป็นสนามสอบ ศูนย์สอบเครือข่ายที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562