การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

คุณครูทัศนีย์ จันทร์เรือง และ คุณครูสุภาดา ช้อยเครือ ครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ Enhance English Language Skills for Moving Forward to Thailand 4.0 Professional Learning Community (PLC) ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี