การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT : Reading Test) ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT : Reading Test) ปีการศึกษา 2563
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1137760813317093