การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทยของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1140903339669507