การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564

คณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 นำโดย 1.ครูวาสนา ชัยมงคลชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 2.ครูนาที แย้มขยาย ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3.ครูสุปราณี อ่างหิรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มาประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 คุณครูวิบูลย์ลักษณ์ จาตุรัส ครูประจำชั้น พบว่า นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมินอย่างมีความสุข สนุกสนาน คุณครูจัดกิจกรรมตามคู่มือชุดกิจกรรมได้ดีเยี่ยม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1150475515378956