การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 1/62

วันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ.2562

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง ขอใช้สถานที่โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับและวิชาเลือก ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ.2562 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลจอมบึง