การอบรมหลักสูตร “Main Course”

วันที่ 21-23 ตุลาคม พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าร่วมโครงการการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ปี 2 อบรมหลักสูตร “Main Course” ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม