การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA)

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประเมินคงวิทยฐานะ และใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 2.โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 3.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4.โรงเรียนบ้านรางม่วง ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลจอมบึง