การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) โรงเรียนบ้านรางม่วง และโรงเรียนบ้านหนองขนาก ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม