การแจกแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2564

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จะดำเนินการแจกแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามตารางด้านล่าง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 032-261144