กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Faculty of Education) ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มาร่วมจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 โดยแต่ละกิจกรรมนั้น เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และนักศึกษาที่มาจัดกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
#English