กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้น อ.1 – ป.3

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ นอกห้องเรียน โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี // พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี // อุทยานหินเขางู อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี