กิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมแห่ต้นเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นำไปถวายวัดจอมบึง วัดหนองศาลเจ้า และวัดเขารังเสือ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน รวมทั้งเป็นการขัดเกลาจิตใจ บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และดำรงอยู่ต่อไป
#อนุโมทนาสาธุ