กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ ลิ่มสกลเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

และได้เรียนเชิญ นางสุวรรณี ลี้สมบูรณ์ผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้ปกรองเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้มีความรู้ และทักษะในการช่วยเหลือดูแลเด็กเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดทั้งชีวิตทั้งอยู่ที่บ้านและโรงเรียน มีสภาพครอบครัวที่อบอุ่น สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกฝังความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และให้ผู้ปกครองได้เข้าใจ ในการอบรมดูแลเด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสม

พร้อมกันนี้ คณะครูปฐมวัยได้จัดกิจกรรม STEM ศึกษา ห้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนปฐมวัยได้เล่นกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น