กิจกรรมวันตรุษจีน 2563

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมฉลองวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาภาษาจีนมากขึ้น สามารถนำภาษาจีนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง